Používáme cookies, abychom Vám zajistili veškeré pohodlí na našich stránkách. V případě, že budete dále pokračovat bez provedení změn ve Vašem nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies na těchto stránkách. Pokud chcete své nastavení změnit, můžete tak učinit kdykoli tady. Přečtěte si víc

Etický kodex

 

Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají.

Ukazuje způsob, jakým v Providentu pracujeme, a platí pro všechny zaměstnance, obchodní zástupce a smluvní partnery bez ohledu na jejich místo působení nebo úlohu. Očekáváme, že i naši dodavatelé přijmou podobné principy a pravidla. Nedodržování tohoto kodexu nebude tolerováno.

Kodex nám slouží k tomu, abychom ukázali, jakým způsobem vedeme naše podnikání, kdekoliv a každý den. Základem pro tento kodex jsou naše hodnoty tj. zodpovědnost, respekt a srozumitelnost.

 

Jak mi může kodex pomoci?

Cílem tohoto kodexu je poskytnout vzor etických zásad podnikání. Vzhledem k tomu, že jako nadnárodní společnost fungujeme v řadě zemí a kultur, je potřeba dodržovat stejné standardy chování. Tento kodex představuje klíčovou součást našeho systému interní kontroly. Potvrzuje, že máme nastavené kontrolní mechanismy k omezení rizik, ale také k zajištění podpory našich zaměstnanců v jejich práci. Všichni zaměstnanci Providentu i celé skupiny IPF jsou povinni se tímto kodexem řídit.

 

Proč je kodex důležitý?

Budoucnost a dlouhodobá udržitelnost podnikání Providentu je z velké míry závislá na naší reputaci. Díky ní můžeme fungovat po celém světě a zákazníci, zaměstnanci a investoři k nám mají důvěru. Dodržováním tohoto kodexu chráníme svou pověst, podporujeme obchodní zájmy a zároveň udržujeme kvalitní zákaznický servis.

Náš kodex popisuje zásady, za kterými si stojíme, potvrzuje, že podnikáme nejen legálně, ale i eticky a spravedlivě. Poskytuje nám jasný rámec, který každému z nás může pomoci při důležitých rozhodnutích.

 

Kde mohu získat více informací?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete více informací o kodexu, obraťte se prosím na tým Corporate Affairs na e-mailové adrese: etika@provident.cz

 

Etický kodex

Následující principy představují standardy chování, kterým podřizujeme naše jednání a rozhodování. Shrnují naše závazky vůči všem skupinám i jednotlivcům, s nimiž přicházíme v práci do styku.

Lidé

 • Všichni zaměstnanci pracují v prostředí, které je v souladu s veškerou pracovní legislativou i mezinárodním právem. Provident navíc:
 • poskytuje příležitosti k osobnímu rozvoji a kariérnímu růstu;
 • uvědomuje si nutnost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;
 • zajišťuje rovné příležitosti ke kariérnímu růstu a žádným způsobem zaměstnance nediskriminuje;
 • nabízí spravedlivou a konkurenceschopnou odměnu i přiměřenou pracovní dobu;
 • staví zdraví a osobní bezpečnost na první místo;
 • chrání důvěrné osobní údaje;
 • respektuje názory zaměstnanců a vytváří nástroje, které mohou zaměstnanci využít ke sdílení svých názorů, popř. upozornit na nevhodné chování.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Providentu:

 • se vždy ke všem zúčastněným chovají v souladu s našimi hodnotami: s respektem, zodpovědně a srozumitelně;
 • za všech okolností dodržují zákony;
 • jednají vždy bezúhonně, nikdy se nepodílí na aktivitách, které by mohly být v rozporu s našimi zásadami pro zamezení korupci a úplatkářství;
 • znají a dodržují všechna příslušná pravidla společnosti;
 • ohlásí a řeší jakýkoli střet zájmů;
 • nikdy úmyslně nepřivedou své kolegy do situace, kdy by bylo ohroženo jejich zdraví či osobní bezpečnost.

Obchodní zástupci

Při poskytování půjček zákazníkům a výběru splátek spolupracujeme s obchodními zástupci. Obchodní zástupci jsou „tváří“ naší společnosti, protože právě s nimi se naši zákazníci setkávají nejčastěji. Proto je důležité, aby i oni dodržovali ve své činnosti hodnoty Providentu. Obchodním zástupcům:

 • poskytujeme spravedlivé zacházen&iacutiacute; a respekt;
 • poskytujeme rady, jak plnit očekávání zákazníků a rozvíjet své podnikání;
 • patří spravedlivá odměna;
 • poskytujeme rady a podporu týkající se osobní bezpečnosti;
 • radíme pozitivním a odpovědným způsobem;
 • nabízíme trvalý a oboustranně výhodný profesionální vztah.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Providentu:

 • při školení a řízení obchodních zástupců využívají a dodržují kompetenční rámec IPF;
 • informují obchodní zástupce, jak vznášet námitky a podávat stížnosti.

Zákazníci

Náš úspěch je závislý na schopnosti získat a udržet si důvěru našich zákazníků, kteří zahrnují: současné zákazníky, kteří mají půjčku, potencionální zákazníky i bývalé zákazníky, kteří si mohou o další půjčku opět zažádat. Korektní jednání se zákazníky a odpovědné půjčování jsou stále důležitější pro všechny poskytovatele finančních služeb. V tomto směru jsme odhodláni jít ostatním příkladem.

Všichni zákazníci Providentu:

 • si zaslouží korektní jednání a respekt;
 • obdrží profesionální servis, který je flexibilní a pro ně výhodný;
 • dostávají nabídku zodpovědných a transparentních finančních produktů a služeb;
 • nesmí být vystavováni tlaku, aby si vzali vyšší než požadovanou půjčku;
 • dostávají přesné informace, které jim umožní porozumět klíčovým vlastnostem produktů a služeb Providentu. Na jejich základě pak mohou učinit informované rozhodnutí o vhodnosti těchto produktů a schopnosti plnit své závazky;
 • mají náš respekt a pochopení zejména ve chvíli, kdy mají problém plnit své smluvní závazky;
 • mají jistotu, že jejich údaje zůstanou důvěrné;
 • vědí, na koho se obrátit s dotazy a jak nám poskytnout zpětnou vazbu o tom, jak plníme své závazky v porovnání s tím, co prohlašujeme.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Providentu:

 • při rozhodování o výši nabízené půjčky zohledňují finanční situaci a požadavky zákazníků;
 • se zdrží donucování nebo vyvíjení tlaku na zákazníky, aby zakoupili produkt, který nechtějí, nepotřebují nebo který si nemohou dovolit;
 • zákazníky informují o všech podmínkách smlouvy o půjčce včetně práva na odstoupení od smlouvy;
 • informují zákazníky o tom, kam se obrátit s dotazy či stížnostmi.

Komunity a širší společnost

Provident jedná odpovědně a bezúhonně vůči celému svému okolí. Firma bude nadále vyhledávat a oslovovat různé osoby a organizace a žádat od nich zpětnou vazbu, kterou budeme analyzovat a reagovat na ni. Vzhledem k následujícím uskupením Provident:

Komunity:

 • se chová jako odpovědný člen společnosti a pozitivně působí na prostředí a komunity, v nichž funguje;
 • vytváří pracovní místa a platbou daní má za cíl stimulovat lokální ekonomiku;
 • podporuje a poskytuje širší veřejnosti a komunitám přístup ke korektním a transparentním finančním službám;
 • uzavírá partnerství v rámci komunit a investuje do nich prostřednictvím času, financí i dobrovolnických aktivit.

Regulační orgány:

 • jedná v souladu se všemi příslušnými zákony a nařízeními a snaží se jít příkladem a fungovat nad rámec těchto zákonů.

Vlády:

 • a celá skupina IPF mají otevřený a poctivý vztah s vládami a jejich agenturami;
 • neposkytuje žádné politicky motivované dary, ani nemá žádné politické výdaje;
 • se aktivně účastní konzultací a dodržuje etická pravidla vyplývající z veřejných politických diskusí.

Média:

 • používá aktivní přístup při vysvětlování svého obchodního modelu a své role ve společnosti;
 • poskytuje jasná a transparentní sdělení médiím a na dotazy odpovídá rychle, otevřeně a upřímně.

Akcionáři:

 • a celá skupina IPF se zavazují chránit majetek akcionářů pomocí osvědčených postupů řízení společnosti;
 • akcionářům umožňuje snadný přístup k aktuálním a přehledným informacím o vývoji obchodu.

Obchodní partneři

Obchodními partnery jsou naši dodavatelé zboží a služeb a externisti, kteří přicházejí do styku s našimi zákazníky. Mezi ty patří například pracovníci call centra a společností pracující s pohledávkami. Naši obchodní partneři mohou někdy vystupovat jako zástupci naší společnosti nebo jsou kontaktním bodem pro další osoby a organizace, které nás ovlivňují. Proto je nezbytné, aby i oni dodržovali naše standardy.

Všichni obchodní partneři Providentu:

 • pracují v prostředí vzájemné důvěry a respektu;
 • dostávají své odměny včas a v rámci smluvních lhůt;
 • jsou si vědomi toho, jaká jsou kritéria pro výběr dodavatelů.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Providentu:

 • při řízení vztahů s dodavateli konzultují manuál nákupu a dodržují jej.

Životní prostředí

Provident se snaží dosáhnout efektivity a snižování provozních nákladů prostřednictvím řízení ekologického dopadu naší obchodní činnosti.

Provident zejména:

 • podniká kroky vedoucí k plnému porozumění dopadu svých aktivit na životní prostředí;
 • při veškerém rozhodování zvažuje dopady na životní prostředí;
 • snaží se snižovat využívání zdrojů, zejména paliv, a současně chce dosáhnout snížení uhlíkových emisí;
 • uvědomuje si nepřímé dopady na životní prostředí vznikající naší obchodní činností, například služebními cestami, a snaží se je vhodně organizovat.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Providentu:

 • si uvědomují svou osobní odpovědnost vůči životnímu prostředí.