Etický kodex

Etické podnikání je naší prioritou

Kodex je postaven na hodnotách naší společnosti, kterými jsou otevřenost, odpovědnost a respekt. Upravuje naše vztahy například se zákazníky, vládními i nevládními organizacemi nebo s našimi obchodními partnery. Kodex mimo jiné říká, že Provident vždy své zákazníky informuje o všech podmínkách půjčky včetně práva na odstoupení od smlouvy a garantuje, že informace našich zákazníků zůstanou důvěrné. Níže se můžete podívat na nejdůležitější zásady, ke kterým se v našem etickém kodexu zavazujeme.

Naše etické chování hodnotí kladně i Evropská komise. „Oceňujeme přístup Providentu k etickému úvěrování a jsme rádi, že podpořil osvětovou kampaň Evropské komise,“ řekl Martin Stašek, mluvčí českého zastoupení EK.

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci pracují v prostředí, které je v souladu s veškerou pracovní legislativou i mezinárodním právem.
Provident navíc:

 • poskytuje příležitosti k osobnímu rozvoji a kariérnímu růstu;
 • uvědomuje si nutnost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;
 • žádným způsobem zaměstnance nediskriminuje;
 • nabízí spravedlivou a konkurenceschopnou odměnu i přiměřenou pracovní dobu.

Obchodní zástupci

Při poskytování půjček zákazníkům a výběru splátek spolupracujeme s obchodními zástupci. Obchodní zástupci jsou „tváří“ naší společnosti, protože právě s nimi se naši zákazníci setkávají nejčastěji. Proto je důležité, aby i oni dodržovali ve své činnosti hodnoty Providentu.
Obchodním zástupcům:

 • poskytujeme spravedlivé zacházení a respekt;
 • poskytujeme rady, jak plnit očekávání zákazníků a rozvíjet své podnikání;
 • radíme pozitivním a odpovědným způsobem;
 • nabízíme trvalý a oboustranně výhodný profesionální vztah.

Zákazníci

Náš úspěch je závislý na schopnosti získat a udržet si důvěru našich zákazníků. Korektní jednání se zákazníky a odpovědné půjčování jsou stále důležitější pro všechny poskytovatele finančních služeb. V tomto směru jsme odhodláni jít ostatním příkladem.
Všichni zákazníci Providentu:

 • si zaslouží korektní jednání a respekt;
 • obdrží profesionální servis, který je flexibilní a pro ně výhodný;
 • dostávají nabídku zodpovědných a transparentních finančních produktů a služeb;
 • nesmí být vystavováni tlaku, aby si vzali vyšší než požadovanou půjčku;
 • dostávají přesné informace, které jim umožní porozumět klíčovým vlastnostem produktů a služeb Providentu. Na jejich základě pak mohou učinit informované rozhodnutí o vhodnosti těchto produktů a schopnosti plnit své závazky;
 • mají náš respekt a pochopení zejména ve chvíli, kdy mají problém plnit své smluvní závazky;
 • mají jistotu, že jejich údaje zůstanou důvěrné.

Obchodní partneři

Obchodními partnery jsou naši dodavatelé zboží a služeb a externisti, kteří přicházejí do styku s našimi zákazníky. Naši obchodní partneři mohou někdy vystupovat jako zástupci naší společnosti nebo jsou kontaktním bodem pro další osoby a organizace, které nás ovlivňují. Proto je nezbytné, aby i oni dodržovali naše standardy.
Všichni obchodní partneři Providentu:

 • pracují v prostředí vzájemné důvěry a respektu;
 • dostávají své odměny včas a v rámci smluvních lhůt;
 • jsou si vědomi toho, jaká jsou kritéria pro výběr dodavatelů.

Životní prostředí

Provident se snaží dosáhnout efektivity a snižování provozních nákladů prostřednictvím řízení ekologického dopadu naší obchodní činnosti.
Provident zejména:

 • podniká kroky vedoucí k plnému porozumění dopadu svých aktivit na životní prostředí;
 • při veškerém rozhodování zvažuje dopady na životní prostředí;
 • snaží se snižovat využívání zdrojů, zejména paliv, a současně chce dosáhnout snížení uhlíkových emisí.

Komunity a širší společnost

Provident jedná odpovědně a bezúhonně vůči celému svému okolí. Firma bude nadále vyhledávat a oslovovat různé osoby a organizace a žádat od nich zpětnou vazbu, kterou budeme analyzovat a reagovat na ni.

Provident:

 • se chová jako odpovědný člen společnosti a pozitivně působí na prostředí a komunity, v nichž funguje;
 • vytváří pracovní místa a platbou daní má za cíl stimulovat lokální ekonomiku;
 • podporuje a poskytuje širší veřejnosti a komunitám přístup ke korektním a transparentním finančním službám;
 • uzavírá partnerství v rámci komunit a investuje do nich prostřednictvím času, financí i dobrovolnických aktivit.

Setkali jste se s porušením etického kodexu? Oznamte to, prosím.

Oznámení týkající se možného protiprávního a neetického jednání v Provident Financial s.r.o.

Oznámení o možném protiprávním a neetickém jednání můžete podat v případě, že jste se o takovémto jednání v Provident Financial s.r.o. (dále jen „Společnost“) dozvěděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi Společností a jejím dodavatelem či jako uchazeč o zaměstnání.

Konkrétně můžete oznámit např. podvodné jednání, přijetí/poskytnutí úplatku, zpronevěru, sexuální obtěžování, diskriminaci, vyhrožování, zneužití klientských dat nebo praní špinavých peněz.

Osoba příslušná k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možného protiprávního či neetického jednání v rámci Společnosti jsou pověřeni Martin Kulička a Mgr. Zuzana Hrdinová (dále též „příslušné osoby“).

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možného protiprávního či neetického jednání v rámci Společnosti lze podat následujícími způsoby:

Oznámení můžete učinit i anonymně v případě oznámení protiprávního jednání z oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Doporučujeme toto oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému WhistleB, který umožňuje komunikovat s oznamovatelem, aniž oznamovatel uvede své kontaktní údaje.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele

O přijetí oznámení Vás jako oznamovatele příslušná osoba vyrozumí písemně nejpozději do 7 dnů ode dne jeho přijetí, pokud jste výslovně nepožádal příslušnou osobu, aby Vás o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba Vás jako oznamovatele vyrozumí o opatřeních přijatých Společností v návaznosti na vaše oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.

Instituce pro alternativní podání oznámení

Oznámení je možné, pokud se nedomůžete prošetření Vašeho podnětu Společností, alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti , a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání. Tento způsob podání se však nevztahuje na oblast AML. Podle AML zákona se oznámení o porušení AML zákona vždy oznamují Finančnímu analytickému úřadu (místo Ministerstvu spravedlnosti).