Každý den rozdáváme 2x 10 000 Kč | Pravidla

1. Pořadatel a administrátor

Pořadatelem a administrátorem propagační spotřebitelské soutěže „Každý den rozdáváme 2x 10 000 Kč“ (dále jen „soutěž“) je společnost Provident Financial s.r.o., IČ 256 21 351, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a do soutěže je automaticky zařazen každý klient, který uzavře jakoukoliv půjčku u pořadatele v období od 25. 8. 2021 do 28. 9. 2021 včetně (dále jen „rozhodné období“).

Rozhodné období je rozděleno do 5 (pěti) soutěžních týdnů a to následovně:

(dále jen „soutěžní týdny“)

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní všechny podmínky pro zařazení soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“). Do soutěže jsou účastníci zařazeni automaticky v případě, že uzavřou jakoukoliv půjčku u pořadatele v termínu konání soutěže a zařazení do soutěže svým projevem vůle nevyloučí Každá osoba, která splní podmínky pro zařazení do soutěže, má možnost požádat o vyjmutí ze zařazení do soutěže a to emailem zaslaným na adresu zakaznicky.servis@provident.cz.

4. Účast v soutěži a předání výher

i. Do soutěže bude zapojen každý zákazník, který v průběhu rozhodného období uzavře jakoukoliv půjčku s pořadatelem soutěže. Obchodní zástupci (OZ) jsou pověřenými osobami pořadatele. Před podpisem smlouvy o spotřebitelském úvěru, po řádném vyplnění a podepsání Zákaznické karty (žádosti o spotřebitelský úvěr) zákazník obdrží od OZ leták se stručnými informacemi o konání soutěže s odkazem na tyto pravidla a emailem k odvolání zařazení do soutěže. Podmínkou pro účast v soutěži je pouze uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru

ii. Výherci 10 000 Kč budou určeni losováním počítačem a to náhodným algoritmem za přítomnosti dvou zástupců pořadatele, ze všech uzavřených smluv a to vždy bez zbytečného odkladu po ukončení soutěžního týdne. Výherci bude výhra oznámena pomocí SMS a následně telefonicky zástupcem pořadatele. Z losování budou vyloučeny všechny smlouvy, u kterých podal zákazník žádost o vyřazení ze soutěže.

iii. Účastník, který v rámci rozhodného období uzavře s pořadatelem soutěže více Smluv o zápůjčce, se může soutěže zúčastnit opakovaně.

iv. Podmínkou pro účast na soutěži a získání výhry je, že účastník souhlasí s pravidly soutěže a po celou dobu trvání soutěže až do převzetí výhry neodstoupí od soutěžní smlouvy. Odstoupí-li účastník soutěže od soutěžní smlouvy, nesouhlasí s pravidly soutěže, nebo je přijme s výhradami, nárok na výhru bez dalšího zaniká. Účastník dále bere na vědomí, že v případě, že uplatní námitku proti zpracování svých osobních údajů před vypořádáním nároku na výhru ze spotřebitelské soutěže, nemůže pořadatel výhru vydat, neboť výherce nelze identifikovat. V takovém případě nárok na výhru zaniká.

v. Distribuce výhry probíhá následujícím způsobem: Výhercům hlavní výhry bude předána v hotovosti, osobně zástupcem pořadatele v termínu a místě dohodnutém s výherci, nejdříve 14 dnů a nejpozději do 50 dní od okamžiku, kdy mohla být výhra předána dle odst. ii. výše.

vi. V případě, že by na straně účastníka soutěže došlo v rozhodném období ke změně některého z kontaktních údajů, je povinný tuto změnu písemně oznámit Pořadateli.

vii. Účastník může kontaktovat Pořadatele soutěže prostřednictvím e-mailu: zakaznicky.servis@provident.cz.

viii. Výhry z reklamních soutěží nebo reklamního slosování jsou osvobozené od daně z příjmu v souladu s § 4 odst.1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v hodnotě nepřevyšující 10.000 Kč vč. DPH. U výher převyšujících hodnotu 10 000 Kč odvede daň za výherce pořadatel.

ix. Veškeré výhry z této spotřebitelské soutěže, které podléhají dani z příjmu fyzických osob (viz. bod x.) jsou uváděny v čisté výši po zdanění, tzn. po odečtení srážkové daně pořadatelem.

5. Výhry a určení pořadí výher v soutěžním týdnu

Výhry v soutěži jsou:
70x hotovost ve výši 10 000 Kč

Výhry jsou rovnoměrně distribuovány do všech 5 (pěti) soutěžních týdnů. Na každý den akce (35 dnů) připadají 2 výhry v hodnotě 10 000 Kč.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher. Na výhry nevzniká právní nárok.

6. Informace o zpracování osobních údajů

Zákazník, který se účastní soutěže na základě uzavřené soutěžní smlouvy, bere na vědomí, že za účelem účasti v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo. Správcem údajů bude pořadatel soutěže, přičemž tyto údaje budou shromažďovány výlučně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry. Ihned po ukončení účelu zpracování budou tato data smazána. Účastník může proti zpracování osobních údajů vznést telefonicky nebo e-mailem námitku. Účastník bere na vědomí, že pokud by v průběhu soutěže uplatnil právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, pořadatel této žádosti vyhoví, nicméně ztrácí tímto právo být účastníkem soutěže z důvodu, že jej nebude možno identifikovat. Pokud byl účastník vylosován jako výherce, ale výhra nebyla předána, ztrácí okamžikem podání námitky proti zpracování osobních údajů nárok na výhru.

Každý účastník jako subjekt údajů mimo jiné právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu a výmaz zpracovávaných osobních a identifikačních údajů. Veškerá práva subjektu osobních údajů mohou být uplatněna na telefonním čísle 800 660 666 nebo na e-mailové adrese zakaznicky.servis@provident.cz.

7. Závěrečná ustanovení

Převzetí výher ve výši 10 000 Kč, která je předávána osobně zástupcem Providentu je podmíněno podpisem předávacího protokolu ze strany účastníka i zástupce Providentu a to ve dvou vyhotoveních.

Posledním dnem, kdy se účastník může zapojit do soutěže, je 28. 9. 2021.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Ze soutěže jsou vyloučeni obchodní zástupci spolupracující s pořadatelem akce, zaměstnanci pořadatele, jejich manželé/manželky, příbuzní v přímé linii, druhové/družky a/nebo osoby žijící s takovými zaměstnanci ve společné domácnosti a dále zaměstnanci společností spolupracujících s organizátorem na přípravě této soutěže. Těmto osobám nevznikne nárok na výhru v rámci této soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že administrátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových/SMS služeb.

Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na stránkách www.provident.cz.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

V Praze, 25. 8. 2021

Stáhnout pravidla v PDF Chci půjčit