Informace pro spotřebitele

Kontaktní informace

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění Providentu k činnosti
Provident je zapsán v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence/Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů/Základní seznamy/Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra
Spotřebitelské spory je oprávněn řešit mimosoudní cestou Finanční arbitr. Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách Finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

Údaje o orgánu dohledu
Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti
O půjčku lze zažádat vyplněním online formuláře, telefonicky na čísle 800 153 153 nebo prostřednictvím osobního finančního asistenta. Zákazník je nejpozději do jednoho pracovního dne kontaktován osobním finančním asistentem, který na sjednané schůzce zákazníkovi vše vysvětlí.
Základní podmínky pro získání úvěru jsou:

V případě žadatele cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, musí být prokázaná totožnost prostřednictvím platného povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v ČR vydaného příslušným úřadem ČR. Potřebné dokumenty k získání úvěru:

Pokud žadatel neposkytne Providentu úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení jeho úvěruschopnosti, a tudíž Provident nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, půjčka mu nebude poskytnuta.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1
Provident ani osobní finanční asistenti neposkytují rady dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru
Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele
Spotřebitelský úvěr (půjčka) se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve Smlouvě o zápůjčce. Tato úroková sazba se nikdy v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.
Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů.
Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru
Zákazník je oprávněn zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoli před termínem splatnosti, přičemž tento úmysl musí Providentu písemně oznámit alespoň 14 dnů předem. V případě předčasného částečného či úplného splacení zápůjčky má zákazník nárok na snížení Poplatku za zápůjčku o část Poplatku za zápůjčku, kterou by byl zákazník povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení zápůjčky, a to způsobem stanoveným v § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Plnění, které je hrazeno částkou za zpracování, doručení, administrativní činnost a flexibilní splácení / částkou za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení, je vynaloženo Providentem bezprostředně po uzavření Smlouvy o zápůjčce a v případě předčasného splacení zápůjčky zákazník nemá nárok na snížení této částky.
V případě předčasného splacení části zápůjčky zůstává výše sjednaných pravidelných splátek celkové dlužné částky (tj. jistiny zápůjčky, úroku a poplatků) zachována. Nároky zákazníka z předčasného splacení zápůjčky nebo její části se vypořádají započtením oproti zbývajícím, dosud nezaplaceným, splátkám celkové dlužné částky v pořadí od splátky splatné nejpozději. K započtení dochází vždy ke dni splatnosti dané zbývající, dosud nezaplacené, splátky celkové dlužné částky.  V případě předčasného splacení zápůjčky vzniká Providentu nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Providentu vzniknou v souvislosti s tímto předčasným splacením podle ustanovení § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Výše náhrady nákladů dle předchozí věty se určí jako součin předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru a čísla 0,01, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem zápůjčky 1 rok, nebo čísla 0,005, není-li tato doba delší než jeden rok s tím, že bude-li takto stanovená výše náhrady nákladů přesahovat část Poplatku za zápůjčku odpovídající úroku, kterou by zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení zápůjčky, stanoví se náhrada nákladů ve výši takto zjištěné části Poplatku za zápůjčku.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru
Půjčka ZELENÁ v hotovosti obsahuje garanci celkové ceny, která zákazníka za stanovených podmínek chrání po smluvně stanovenou dobu před účtováním jakýkoliv sankcí za prodlení se splácením splátek celkové dlužné částky. Pokud zákazník má sjednánu půjčku MODRÁ na účet, START, nebo pokud u půjčky ZELENÁ v hotovosti tuto garanci celkové ceny již ztratil, může mu být účtován zákonný úrok z prodlení, smluvní pokuta za prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to maximálně do výše 50% jistiny zápůjčky, nejvýše však 200.000,- Kč, poplatek za upomínku ve výši 300 Kč. V případě, kdy dlužná částka dosáhne hodnoty 3 měsíčních/12 týdenních splátek u půjčky ZELENÁ v hotovosti, nebo 1 měsíční splátky u zápůjčky START, či 2 měsíčních splátek u půjčky MODRÁ na účet, může být zákazníkovi naůčtován poplatek za zahájení vymáhání dluhu ve výši 1 000 Kč. Detailnější informace naleznete ve Smlouvě o zápůjčce.

Pokud máte problém se splácením svých závazků:
S klienty, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků, se snažíme nalézt řešení jejich situace, pokud s námi o svém problému mluví. V každém případě preferujeme smírné řešení, např. prostřednictvím uzavření splátkového kalendáře, nebo jiné dohody o způsobu úhrady dluhu. V případě, že se nám podaří nalézt oboustranně akceptovatelné řešení a z vaší strany splníte uzavřenou dohodu, můžete požádat o odpuštění všech naběhlých sankčních poplatků v průběhu platnosti této dohody.

Pokud nejste schopni přes veškerou snahu hradit vaše finanční závazky dle podepsaných smluv, případně dohod, zamyslete se nad tím, zda Vaše příjmy postačují k pokrytí Vašich pravidelně splatných závazků. Pokud tomu tak není, je možné, že jste se ocitli v předlužení. V takovém případě máte možnost svou situaci řešit v rámci insolvenčního řízení, zejména žádostí o osobní bankrot, adresovanou příslušnému soudu. Se soudním podáním Vám může pomoci některá z veřejně prospěšných organizace věnující se pomoci předluženým spotřebitelům, jako např. Asociace občanských poraden, Poradna při finanční tísni, Charita, Sdružení českých spotřebitelů.