scom available
 • 800 153 153

Informace pro spotřebitele

 

Kontaktní informace

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění Providentu k činnosti

Provident je zapsán v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence – Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

Spotřebitelské spory je oprávněn řešit mimosoudní cestou Finanční arbitr. Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách Finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká obchodní inspekce (se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2), a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění Providentu k činnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru, nejdéle však do doby 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, tj. do 1. 6. 2018, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

O půjčku lze zažádat prostřednictvím vyplněním online formuláře nebo telefonicky na čísle 800 153 153. Následně nejpozději do jednoho pracovního dne je zákazník kontaktován obchodním zástupcem, který na sjednané schůzce zákazníkovi vše vysvětlí. Základní podmínky pro získání úvěru jsou:

 • Osoba starší 18 let
 • Trvalý pobyt v ČR
 • Trvalý zdroj příjmu

V případě žadatele cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, musí být prokázaná totožnost prostřednictvím platného povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v ČR vydaného příslušným úřadem ČR. Potřebné dokumenty k získání úvěru:

 • Platný občanský průkaz nebo povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území ČR
 • Doklad o trvalém příjmu (např. Potvrzení o příjmu, Výpis z běžného účtu, Daňové přiznání)
 • Doklad potvrzující adresu Vašeho bydliště (SIPO, nájemní smlouva apod.)

Pokud žadatel neposkytne Providentu úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení jeho úvěruschopnosti, a tudíž Provident nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, půjčka mu nebude poskytnuta.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1

Provident ani jeho obchodní zástupci neposkytují rady dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

 • ZELENÁ v hotovosti: 45, 60 a 100 týdnů, nebo 12, 18 a 24 měsíců, splátky od 203 Kč do 1 544 Kč (týdenní splácení),
  splátky od 823 Kč do 7 333 Kč (měsíční splácení)
 • MODRÁ na účet: 12, 24 nebo 36 měsíců, splátky od 1 169 Kč do 6 967 Kč (měsíční splácení)
 • START: 3 měsíce, splátky od 1 000 Kč do 3 000 Kč (měsíční splácení)

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Spotřebitelský úvěr (půjčka) se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve Smlouvě o zápůjčce. Tato úroková sazba se nikdy v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Zákazník je oprávněn zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoli před termínem splatnosti, přičemž tento úmysl musí Providentu písemně oznámit alespoň 14 dnů předem. V případě předčasného částečného či úplného splacení zápůjčky má zákazník nárok na snížení Poplatku za zápůjčku o část Poplatku za zápůjčku, kterou by byl zákazník povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení zápůjčky, a to způsobem stanoveným v § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Plnění, které je hrazeno částkou za zpracování, doručení, administrativní činnost a flexibilní splácení / částkou za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení, je vynaloženo Providentem bezprostředně po uzavření Smlouvy o zápůjčce a v případě předčasného splacení zápůjčky zákazník nemá nárok na snížení této částky. V případě předčasného splacení části zápůjčky zůstává výše sjednaných pravidelných splátek celkové dlužné částky (tj. jistiny zápůjčky, úroku a poplatků) zachována. Nároky zákazníka z předčasného splacení zápůjčky nebo její části se vypořádají započtením oproti zbývajícím, dosud nezaplaceným, splátkám celkové dlužné částky v pořadí od splátky splatné nejpozději. K započtení dochází vždy ke dni splatnosti dané zbývající, dosud nezaplacené, splátky celkové dlužné částky. V případě předčasného splacení zápůjčky vzniká Providentu nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Providentu vzniknou v souvislosti s tímto předčasným splacením podle ustanovení § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Výše náhrady nákladů dle předchozí věty se určí jako součin předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru a čísla 0,01, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem zápůjčky 1 rok, nebo čísla 0,005, není-li tato doba delší než jeden rok s tím, že bude-li takto stanovená výše náhrady nákladů přesahovat část Poplatku za zápůjčku odpovídající úroku, kterou by zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení zápůjčky, stanoví se náhrada nákladů ve výši takto zjištěné části Poplatku za zápůjčku.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Půjčka ZELENÁ v hotovosti obsahuje garanci celkové ceny, která zákazníka za stanovených podmínek chrání po smluvně stanovenou dobu před účtováním jakýkoliv sankcí za prodlení se splácením splátek celkové dlužné částky. Pokud zákazník má sjednánu půjčku MODRÁ na účet, Provident START nebo pokud u půjčky ZELENÁ v hotovosti tuto garanci celkové ceny již ztratil, může mu být účtován zákonný úrok z prodlení, smluvní pokuta za prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to maximálně do výše 50% jistiny zápůjčky, nejvýše však 200.000,- Kč, poplatek za upomínku ve výši 300 Kč. V případě, kdy dlužná částka dosáhne hodnoty 3 měsíčních/12 týdenních splátek u půjčky ZELENÁ v hotovosti, nebo 1 měsíční splátky u zápůjčky Provident START, či 2 měsíčních splátek u půjčky MODRÁ na účet může být zákazníkovi naúčtován poplatek za zahájení vymáhání dluhu ve výši 1 000 Kč. Detailnější informace naleznete ve Smlouvě o zápůjčce.