Volejte zdarma 800 153 153
 • Půjčka
  zdarma
  • Provident START

   PŮJČKA ZDARMA START

   První půjčka zcela zdarma! Získejte až 16 000 Kč ve 4 měsíčních splátkách. Požádejte nyní a získejte svou půjčku v hotovosti ještě dnes. I o víkendu.

 • Půjčka
  v hotovosti
  • Zelená půjčka v hotovosti

   ZELENÁ PŮJČKA V HOTOVOSTI

   Půjčky v hotovosti doručíme rychle až k vám domů. Až 90 000 Kč získáte v hotovosti již při podpisu smlouvy. Pohodlně a kdykoliv budete potřebovat.

  • Zelená půjčka s týdenními splátkami

   ZELENÁ PŮJČKA S TÝDENNÍMI SPLÁTKAMI

   Půjčky v hotovosti doručíme rychle až k vám domů. Až 70 000 Kč získáte v hotovosti již při podpisu smlouvy. Pohodlně a kdykoliv budete potřebovat.

 • Půjčka
  na účet
  • Modrá půjčka na účet

   MODRÁ PŮJČKA NA ÚČET

   Získejte až 130 000 Kč s výhodným úrokem od 6,2 % p. a. s naší Modrou půjčkou na účet. Požádat můžete kdykoliv, vše vyřídíte rychle a bez zbytečného papírování.

 • Proč
  Provident
  • Pojištění KOMPLEX

   POJIŠTĚNÍ KOMPLEX

   Ochrana před výpadkem vašich příjmů a úrazem pro vás i vaše děti. S pojištěním KOMPLEX vám pomůžeme zmírnit dopad nečekaných událostí na váš rodinný rozpočet.

  • Splátkové prázdniny

   SPLÁTKOVÉ PRÁZDNINY

   Dopřejte si pauzu ve splácení. Moc dobře víme, že mohou nastat situace, které ovlivní aktuální finanční situaci našich zákazníků. Proto umožňujeme bezplatné odložení splátek.

  • Garance celkové ceny

   GARANCE CELKOVÉ CENY

   Se zelenou půjčkou v hotovosti od Providentu předem víte, kolik zaplatíte. Ani při menších potížích se splácením nehradíte upomínky, smluvní pokuty nebo zákonný úrok z prodlení.

  • Licencovaná společnost

   LICENCOVANÁ SPOLEČNOST

   Provident je licencovaná společnost Českou národní bankou. Licence je zárukou důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a nastavení jasných pravidel, tedy kvality, kterou prokazujeme už přes 20 let.

  • Transparentní a korektní přístup

   TRANSPARENTNÍ A KOREKTNÍ PŘÍSTUP

   V nezávislých porovnáních bankovních i nebankovních poskytovatelů půjček se Provident umisťuje na předních místech. Jsme označeni jako společnost přehledná, jasná a vstřícná ke svým zákazníkům.

 • O nás
  • Aktuality

   Aktuality

   Nejjednodušší způsob, jak se s námi spojit. Máte jakýkoliv dotaz? Chcete nám napsat zpětnou vazbu nebo stížnost? Stačí vyplnit náš formulář.

  • Volné pozice

   Volné pozice

   Chcete patřit mezi nás? Stačí odpovědět na nabízené pozice a zapadnout mezi naši sehranou posádku. Práce s úsměvem čeká!

  • Spolupracujte s Providentem

   Spolupracujte s Providentem

   Přidejte se mezi stovky obchodních zástupců, kteří již pracují s úsměvem. Přijďte mezi nás a pečujte o naše zákazníky.

  • Kontakty

   KONTAKTY

   Ať už budete potřebovat cokoliv, jsme tu pro vás. Můžete nám napsat i zavolat, rádi vás přivítáme i osobně na našich pobočkách.

  • Kontakty pro média

   Kontakty pro média

   Všechny kontakty a další důležité informace pro média naleznete zde. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit!

Informace pro spotřebitele

Kontaktní informace

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění Providentu k činnosti
Provident je zapsán v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence/Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů/Základní seznamy/Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra
Spotřebitelské spory je oprávněn řešit mimosoudní cestou Finanční arbitr. Bližší podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění, a taktéž na webových stránkách Finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

Údaje o orgánu dohledu
Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti
O půjčku lze zažádat vyplněním online formuláře, telefonicky na čísle 800 153 153 nebo prostřednictvím osobního finančního asistenta. Zákazník je nejpozději do jednoho pracovního dne kontaktován osobním finančním asistentem, který na sjednané schůzce zákazníkovi vše vysvětlí.
Základní podmínky pro získání úvěru jsou:

V případě žadatele cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, musí být prokázaná totožnost prostřednictvím platného povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v ČR vydaného příslušným úřadem ČR. Potřebné dokumenty k získání úvěru:

Pokud žadatel neposkytne Providentu úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení jeho úvěruschopnosti, a tudíž Provident nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, půjčka mu nebude poskytnuta.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1
Provident ani osobní finanční asistenti neposkytují rady dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru
Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele
Spotřebitelský úvěr (půjčka) se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve Smlouvě o zápůjčce. Tato úroková sazba se nikdy v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.
Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů.
Možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru
Zákazník je oprávněn zápůjčku zcela nebo zčásti splatit kdykoli před termínem splatnosti, přičemž tento úmysl musí Providentu písemně oznámit alespoň 14 dnů předem. V případě předčasného částečného či úplného splacení zápůjčky má zákazník nárok na snížení Poplatku za zápůjčku o část Poplatku za zápůjčku, kterou by byl zákazník povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení zápůjčky, a to způsobem stanoveným v § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Plnění, které je hrazeno částkou za zpracování, doručení, administrativní činnost a flexibilní splácení / částkou za zpracování, administrativní činnost a flexibilní splácení, je vynaloženo Providentem bezprostředně po uzavření Smlouvy o zápůjčce a v případě předčasného splacení zápůjčky zákazník nemá nárok na snížení této částky.
V případě předčasného splacení části zápůjčky zůstává výše sjednaných pravidelných splátek celkové dlužné částky (tj. jistiny zápůjčky, úroku a poplatků) zachována. Nároky zákazníka z předčasného splacení zápůjčky nebo její části se vypořádají započtením oproti zbývajícím, dosud nezaplaceným, splátkám celkové dlužné částky v pořadí od splátky splatné nejpozději. K započtení dochází vždy ke dni splatnosti dané zbývající, dosud nezaplacené, splátky celkové dlužné částky.  V případě předčasného splacení zápůjčky vzniká Providentu nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Providentu vzniknou v souvislosti s tímto předčasným splacením podle ustanovení § 117 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Výše náhrady nákladů dle předchozí věty se určí jako součin předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru a čísla 0,01, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem zápůjčky 1 rok, nebo čísla 0,005, není-li tato doba delší než jeden rok s tím, že bude-li takto stanovená výše náhrady nákladů přesahovat část Poplatku za zápůjčku odpovídající úroku, kterou by zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení zápůjčky, stanoví se náhrada nákladů ve výši takto zjištěné části Poplatku za zápůjčku.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru
Půjčka ZELENÁ v hotovosti obsahuje garanci celkové ceny, která zákazníka za stanovených podmínek chrání po smluvně stanovenou dobu před účtováním jakýkoliv sankcí za prodlení se splácením splátek celkové dlužné částky. Pokud zákazník má sjednánu půjčku MODRÁ na účet, START, nebo pokud u půjčky ZELENÁ v hotovosti tuto garanci celkové ceny již ztratil, může mu být účtován zákonný úrok z prodlení, smluvní pokuta za prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to maximálně do výše 50% jistiny zápůjčky, nejvýše však 200.000,- Kč, poplatek za upomínku ve výši 300 Kč. V případě, kdy dlužná částka dosáhne hodnoty 3 měsíčních/12 týdenních splátek u půjčky ZELENÁ v hotovosti, nebo 1 měsíční splátky u zápůjčky START, či 2 měsíčních splátek u půjčky MODRÁ na účet, může být zákazníkovi naůčtován poplatek za zahájení vymáhání dluhu ve výši 1 000 Kč. Detailnější informace naleznete ve Smlouvě o zápůjčce.

Pokud máte problém se splácením svých závazků:
S klienty, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků, se snažíme nalézt řešení jejich situace, pokud s námi o svém problému mluví. V každém případě preferujeme smírné řešení, např. prostřednictvím uzavření splátkového kalendáře, nebo jiné dohody o způsobu úhrady dluhu. V případě, že se nám podaří nalézt oboustranně akceptovatelné řešení a z vaší strany splníte uzavřenou dohodu, můžete požádat o odpuštění všech naběhlých sankčních poplatků v průběhu platnosti této dohody.

Pokud nejste schopni přes veškerou snahu hradit vaše finanční závazky dle podepsaných smluv, případně dohod, zamyslete se nad tím, zda Vaše příjmy postačují k pokrytí Vašich pravidelně splatných závazků. Pokud tomu tak není, je možné, že jste se ocitli v předlužení. V takovém případě máte možnost svou situaci řešit v rámci insolvenčního řízení, zejména žádostí o osobní bankrot, adresovanou příslušnému soudu. Se soudním podáním Vám může pomoci některá z veřejně prospěšných organizace věnující se pomoci předluženým spotřebitelům, jako např. Asociace občanských poraden, Poradna při finanční tísni, Charita, Sdružení českých spotřebitelů.